Rekrutacja

Tryb i warunki przyjęcia wychowanka do MOS w Puławach

Przyjęcie do MOS poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat przyjeżdża razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Rozmowa odbywa się w obecności zespołu ds. kwalifikacji. Termin rozmowy można ustalić w dogodnym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym. Aby to zrobić należy zadzwonić na telefon komórkowy o numerze 604058361 (kadra pedagogiczno - psychologiczna MOS) lub telefon stacjonarny (81)8874493 (sekretariat MOS).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą:

  • świadectwo z ostatniej klasy;
  • opinie od pedagoga szkolnego;
  • dokumenty, opinie z poradni pedagogiczno - psychologicznej – jeśli zostały wydane;
  • orzeczenie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (przy przyjęciu do MOS). 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu wychowanka do ośrodka:

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obowiązuje następujący komplet dokumentów: 

1. świadectwo z ostatniej klasy;
2. arkusz ocen (odpis - potwierdzony na każdej stronie "za zgodność z oryginałem ...") odzwierciedlający całą edukację w gimnazjum - dotyczy uczniów uczęszczających już do gimnazjum – przekazuje szkoła gimnazjalna lub szkoła podstawowa;
3. orzeczenie, opinie wydane przez rejonową poradnię psychologiczno - pedagogiczną w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na dany etap edukacyjny;
4. opinia od pedagoga szkolnego;
5. odpis aktu urodzenia;
6. PESEL;
7. zdjęcia (3 sztuki);
8. podanie napisane odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka o przyjęcie go do MOS;
9. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie;
10. zaświadczenie o meldunku stałym.

Ponadto do Szkoły Branżowej I stopnia wymagane są:
1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy omożliwości wykonywania danego zawodu;
2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8 - letniej szkoły podstawowej;
3. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu w przypadku osób mających praktyki poza MOS. 

Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjęcie do MOS  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia  (plik programu MS Word)
              doc
Podanie o przyjecie do Branżowej Szkoły I Stopnia  (plik programu Adobe)
              pdf
Podanie do starosty o przyjecie do MOS (plik programu MS Word)
              doc
Podanie do starosty o przyjecie do MOS  (plik programu Adobe)
              pdf