Dla kogo MOS ?

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii powstał w 2006 roku w strukturach Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jako odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie na tego typu placówkę przez pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli oraz przez placówki pomocy rodzinie takie jak: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, MOPS, PCPR, Komenda Policji, Sąd Rejonowy. Natomiast od września 2017r  ośrodek zaczął działać jako samodzielna placówka.

    MOS jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku 12 - 24 lata, ujawniającej różnorodne zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, m.in. niepowodzenia szkolne i wagary, agresja werbalna i niewerbalna, reakcje gwałtowne - nieadekwatne do bodźców, dezorganizacja zajęć lekcyjnych, konflikty z nauczycielami i rodzicami, kontakty z używkami, powtarzanie klasy, zamknięcie w sobie - brak kontaktu z otoczeniem, udział w grupach negatywnych, pojawiające się kradzieże - wymienione zachowania nie muszą występować jednocześnie.

Do placówki przyjmowana jest młodzież, która:

 • ma trudności z motywacją do nauki szkolnej;
 • wagaruje;
 • wchodzi w częste konflikty z rówieśnikami oraz dorosłymi (rodzicami, nauczycielami);
 • powtarzają klasę;
 • ma za sobą przedwczesne eksperymenty z używkami (papierosy, alkohol, narkotyki);
 • nie wierzy w to, że osiągnie sukces w życiu;
 • prezentuje postawę buntowniczą i trudno jej z niej zrezygnować;
 • unika wszelkich wyzwań oraz konfrontacji z trudnościami.

    Przyjmując do placówki dziecko, obejmujemy oddziaływaniami także rodzinę, gdyż to rodzice mają największy wpływ na kształtowanie postaw i zachowań własnych dzieci. Zapraszamy rodziców do:

 • terapii rodzin;
 • grupy wsparcia dla rodziców - w jaki sposób być wystarczająco dobrym rodzicem;
 • pedagogizacji w ramach zebrań;
 • konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

    Również okres adolescencji niesie ze sobą wiele trudności w przystosowaniu się młodego człowieka do otaczającej go rzeczywistości, pojawiające się kryzysy w życiu rodziny jak np. rozwód, śmierć rodzica, prowadzą do powstawania zachowań nie aprobowanych społecznie u młodzieży - nie radzenie sobie z obecną sytuacją ...

  Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka na tzw. prośbę rodzica.