Socjoterapia

Zajęcia specjalistyczne
prowadzone w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

Grupy socjoterapeutyczne - grupy zamknięte

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są przez dwóch socjoterapeutów (kobietę i mężczyznę) mają na celu nabycie umiejętności współżycia w grupie, zmniejszenie zaburzeń, umożliwienie  lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i celów, mocnych stron, zwracania uwagi na potrzeby innych, a tym samym polepszenie funkcjonowania w szerszym środowisku społecznym.

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia realizowane w planie zajęć lekcyjnych przez specjalistów: psychologa, pedagoga, socjoterapeutów mające charakter warsztatów.

Spotkania indywidualne dla wychowanków

Kontaktem indywidualny objęci są wszyscy wychowankowie ośrodka ma on charakter cyklicznych spotkań. Cykliczne spotkania prowadzone są przez zatrudnionych w placówce specjalistów (psychologa, pedagoga, socjoterapeutę). Ważną rolę odgrywają również wychowawcy, którzy przez kontakt indywidualny nawiązują relacje z podopiecznymi i staja się dla nich ważni –   tzw. „pozytywny dorosły”

Praca z rodziną :

  • comiesięczne spotkania rodziców z kadrą ośrodka (wychowawcami, nauczycielami);
  • konferencje rodzinne (spotkania z osobami znaczącymi w rodzinie lub osobami mającymi wpływ na funkcjonowanie rodziny);
  • spotkania w środowisku rodzinnym;
  • grupa dla rodziców; 
  • sesje terapeutyczne dla rodzin; 
  • konsultacjach dla rodziców i opiekunów.

Praca z rodziną jest bardzo ważnym elementem procesu socjoterapeutycznego. Rodzina jako złożony system ma bardzo silne oddziaływanie na każde dziecko.
Praca z rodziną bazuje na wykorzystaniu istniejących w niej zasobów co pozwala na uruchamianie stopniowych zmian w postawach rodziców lub opiekunów – co umożliwia zmianę jakości ich życia,  a także konstruktywne  oddziaływanie na swoje dzieci. Terapia rodzinna prowadzona
jest w ośrodku przez specjalistów.

Terapia zajęciowa m.in zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, fotograficzne, kącik redaktorski, kącik kulinarny  itp.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, każdy z wychowanków może odnaleźć „coś dla siebie”. Dzięki udziałowi w zajęciach które stanowią alternatywę do zachowań niekonstruktywnych wychowankowie mają możliwość kształtowania umiejętności gospodarowania czasem wolny, rozwijania aktywności własnej, nowych zainteresowań. Jest to również czas na indywidualne rozmowy z wychowawcą w trakcie których realizowany jest program terapeutyczny.

Wycieczki socjoterapeutyczne

Wycieczki socjoterapeutyczne poza ogólnym celem turystycznym spełniają szereg zadań mających znaczenie terapeutyczne. Dla podopiecznych klas pierwszych wycieczki pełnią funkcję integracyjno - adaptacyjną, mają na celu zmniejszenie napięcia i lęku, który towarzyszy wychowanko w nowych warunkach i sytuacjach. Nowi wychowankowie maja okazję bliższego poznania starszych kolegów i koleżanek a także pracowników placówki.

Dla starszych wychowanków wycieczki są czasem na podsumowanie dotychczasowej pracy socjoterapeutycznej, dają możliwość poszerzenia własnych zainteresowań, utrwalenia  nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego, wzmocnienia umiejętności społecznych: zachowań asertywnych, właściwej komunikacji, współpracy, zachowań empatycznych, zachowań spontanicznych - zabawa.

Punkt Konsultacyjny

Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą bezpłatne konsultacje dla młodzieży, dorosłych i rodzin znajdujących się w sytuacji ogólnie rozumianego kryzysu. W ramach Punktu Konsultacyjnego proponujemy:

  • indywidualne konsultacje dotyczące problemów okresu dojrzewania;
  • poradnictwo psychologiczne i pomoc w sytuacji kryzysu;
  • wstępną diagnozę problemu i kierowanie do placówek pomocy specjalistycznej.